Patronat

La representació i el govern de la fundació corresponen al Patronat, composat pel representants de les institucions o organitzacions membres.

El Patronat exercirà les seves facultats amb independència, sense traves ni limitacions de cap mena, i els seus actes seran inapel·lables i definitius dins l’àmbit fundacional; en conseqüència podrà realitzar tota mena de fets, actes i negocis jurídics d’acord amb la Llei 5/2001, de fundacions de Catalunya.” (Estatuts de la Fundació Caviga, 2003)

El Patronat està format pels patrons fundadors: El Consell Comarcal del Baix Llobregat, L’Ajuntament de Castelldefels, l’Ajuntament de Viladecans i l’Ajuntament de Gavà.

A aquests efectes, cadascuna de les institucions nomenen un representant i un substitut, per acord dels seus òrgans competents i de conformitat amb la legislació aplicable.

 

Composició del Patronat de la Fundació Caviga